Character Pinyin English
再来 zàilái again (Adv), another (Adj)
杂技 zájì acrobatics (N)
zhe indicates an ongoing action (Adv)
中国 Zhōngguó China (N)
中华民族 Zhōnghuá mínzú Chinese nation (N)
筑成 zhùchéng to create, forge (V)
zuì most (Adj)
最后 zùihòu final, last (Adj)
zuò to do, make, become (V)