Character Pinyin English
万众 wànzhòng people (N)
危险 wēixiǎn danger (N), risky, threatening (Adj)
我们 wǒmen we, us
武术 wǔshù martial arts, Kungfu (N)