Character Pinyin English
to kick (V)
跳水 tiàoshuǐ to dive (VO)
踢球 tīqiú to kick a ball (VO)
体育 tǐyù sports (N)
同一 tóngyī same, unanimous (Adj)
tuǐ leg (N)