Character Pinyin English
射箭 shèjiàn archery (N), to shoot arrows (VO)
身体 shēntǐ body (N)
时候 shíhòu time, moment (N)
世界 shìjiè world (N)
shǒu hand (N)
手臂/胳臂 shǒubì/gēbei arm (N)
算盘 suànpán abacus (N)
收养 shōuyǎng adoption, to adopt (N/V)